תנאי שימוש באתר  

גולש יקר, בטרם השימוש שלך באתר VISA US (להלן “האתר”) אשר נמצא בבעלותו של שמריוס בע"מ (להלן “מפעיל האתר”), עליך לקרוא תנאים אלו בעיון.
כל שימוש ועיון באתר מהווה הסכמה מלאה לכל הוראות האתר .

למען הסר כל ספק ככל ואינך מסכים לאיזה מתנאי השימוש באתר הנך מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות כל שימוש בו.

הוראות כלליות : 

 1. מפעיל האתר מציע ליווי וייעוץ בתהליך הוצאת ויזה לארצות הברית (להלן: "השירות"). למען הסר הספק יודגש כי האתר אינו פועל בתיאום ו/או בשיתוף עם שגרירות ארצות הברית ו/או מי מטעמה ו/או כל גוף ממשלתי ו/או רשמי אחר. מפעיל האתר ו/או נציגיו אינם מבטיחים כי מקבל השירות יקבל ויזה ו/או אינם נושאים בכל אחריות במקרה של דחיית ו/או סירוב בקשה לקבלת ויזה.
 2.  באתר זה רשאי להשתמש בוגר בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקין. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר אשר יהיה קביל על ידי מפעיל האתר .
 3. מובהר כי בהרשמה לאתר הנך מסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מפעיל האתר ו/או מי מטעמה כמשמעותם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
 4. שירות לקוחות  –  לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעיל האתר בדואר אלקטרוני support@visaus.co.il

הזמנת שירות 

 1. חל איסור לחדש דרכון לאחר השלמת הבקשה והסדרת התשלום ללא אישור בכתב ממפעיל האתר. במידה ועשיתם זאת תאלצו לשלם אגרה ושירות מחדש עבור כל אדם.
 2. מובהר בזאת כי המשתמשים באתר מחויבים למלא את הבקשה בצורה מדויקת ועם פרטים נכונים בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה על החוק .
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל האתר רשאית לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעיל האתר רשאי להסיר לאלתר כל משתמש מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתו המוחלט של מפעיל האתר.

ביטול השירות 

 1. אגרות המשולמות לשגרירות האמריקאית אינן ניתנות להחזר בשום מקרה. השגרירות מצהירה במפורש כי במידה והבקשה לויזה תסורב, תידחה או לא תתקבל, דמי האגרה לא יוחזרו למועמד לויזה. במידה והלקוח יבצע הכחשת עיסקה של האגרה, רשויות השגרירות יפעלו לביטול מיידי של הויזה, ויפעלו במישור משפטי ופלילי על מנת לבצע את הגבייה בכל מקרה ולהעמיד את הלקוח לדין.
 2. אופן ביטול השירות מתבצע על ידי השארת בקשה לביטול בדף "צור קשר" באתר , או לחליפין שליחת מייל ביטול ל- support@visaus.co.il 
 3. במידה וטרם מולא טופס DS160 יהיה זכאי הלקוח לבטל את השרות, במקרה זה יחויב הלקוח בדמי ביטול בסך 5% מסכום דמי השימוש
 4. במידה וצוות האתר מילא את טופס 160 ds של מגיש הבקשה  הלקוח יחויב ב- 116 ₪ כולל מע"מ. טופס ה DS160 נשלח ללקוח 
 5.  מובהר בזאת כי תשלום אגרת שגרירות אינה קשורה לתשלום דמי הטיפול . 
 6. הודעת הביטול תשלח אל מפעיל האתר באמצעות דואר אלקטרוני support@visaus.co.il

מיאון אחריות והגבלת אחריות

 1. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שעשוי להיגרם בקשר עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו למשתמשים מכל סיבה שהיא.
 3. מפעיל האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות הפעילות של האתר. יחד עם זאת, מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע , יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט המקומית או העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה לרשת האינטרנט.
 4. מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית ו/או הולמת שתיעשה על ידי משתמשי האתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.
 5. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ולמתן הודעה למפעיל האתר בקשר להפרה או כל תלונה אחרת לגבי תכני משתמשים ניתן לפנות לשירות לקוחות של מפעיל האתר בדואר אלקטרוני לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ולמתן הודעה למפעילת האתר בקשר להפרה או כל תלונה אחרת לגבי תכני משתמשים (לרבות נוהל הודעה והסרה) ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני support@visaus.com .
 6. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא והמשתמש או מבצע הפעולה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

קניין רוחני

 1. מובהר בזאת שכל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני וכן כל הזכויות שהן דומות במהותן לזכויות קניין רוחני או לזכויות יוצרים בכל האתר ובתכנים שבו לרבות טקסטים, תמונות, מאמרים, עצות, צלילים, עיצובים, קודי מחשב, אלמנטים גרפיים, מדריכים, מידע אודות ויזות וכל פרט שיש באתר, שייך למפעילי האתר בלבד 
 2. חל איסור מוחלט לשכפל ו/או להעתיק ו/או לתקן ו/או להפיץ ו/או לשנות ו/או להציג בפומבי ו/או  לפרסם ו/או  לגנוב ו/או להעביר לציבור ו/או לצד שלישי, לאחסן ו/או להשכיר כל תוכן אשר מוצג באתר באופן חלקי או מלא, קבוע או זמני, בכל דרך או אמצעי אשר קיים או יהיה קיים בעתיד למעט אמצעי צילום, אמצעי טכנולוגי כזה או אחר, הקלטה או בכל דרך אחרת בלי אישור מפורש ובכתב של מפעיל האתר. למפעילי האתר הזכות המלאה והבלעדית לערוך, להוסיף, למחוק, לעדכן, להעתיק או לעשות כל פעולה אחרת בתכנים או במידע שבאתר לפי שיקולו בלבד. 

ספאם:

 1. המשתמש  נותן את הסכמתו במפורשות לקבל מסר פרסומי, שיחות, הודעות SMS, הודעות לדואר האלקטרוני ממפעילי האתר או מצדדים שלישיים שקשורים בקשר מסחרי עם מפעיל האתר, אלא אם ביקש מפורשות להימחק מן המאגר.

מדיניות פרטיות שימוש באתר 

 1. הגולש ו/או המשתמש מסכים שכל מידע שימסור על מנת שיצרו עמו קשר, נמסר בהסכמתו ומרצונו וידוע לו שהמידע שמסר ישמר במאגרי המידע של החברה . מפעילי האתר יהיו רשאים להשתמש במידע זה בהתקשרות עמו לצורך שיפור שירות, טיוב, מידע חסר ופעילויות שיווקיות שיבוצעו על ידי מפעיל האתר.
 2. מפעיל האתר יהא רשאי להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים  במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך
 3. מפעיל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. עם זאת במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותו של מפעיל האתר.
 4.  מפעיל האתר יאפשר גישה למידע  לאלה מעובדיהו הזקוקים למידע לצורך מתן תוכן . 
 5. רכישת שירות החברה להגשת ויזה לארצות הברית  מחייב אתכם לבצע את כל פעולות הגשת הבקשה הנוכחית הכוללת שינויי מועדי ראיון בשגרירות ארצות הברית , שינויי פרטים בשאלון , בדיקת מידע, תיקונים וכדומה דרך נציגו של מפעיל האתר  בלבד. על מנת להבטיח את המידע שלכם והיות וחשבון החברה בשגרירות הנו חשבון הכולל לקוחות רבים מפעיל האתר לא יוכל לתת לכם את פרטי הגישה ולכן תאלצו לבצע את כל השינויים והבקשות העתידיות רק באמצעות נציגנו.  במידה ואינכם מעוניינים תמיד באפשרותכם לבצע את התהליך לבד מול השגרירות ולהקים חשבון חדש.
 6. מפעיל האתר אינו אחראי במקרים בהם יבוצעו פעולות זדוניות על ידי גורמים עבריינים למיניהם אשר יפרצו לאתר וישתמשו לרעה בפרטי כרטיס האשראי של משתמשי האתר . 

מחיר ומסלולים :

 1. הליך דחוף – קביעת מועד ראיון תוך 11-25 ימי עסקים מרגע הגשת הבקשה = 600 ש"ח כולל מע"מ 
 2. הליך רגיל – קביעת מועד ראיון תוך מעל 25 ימי עסקים מרגע הגשת הבקשה = 300 ש"ח כולל מע"מ
 3. מי שאינו משלם בכרטיס אשראי רשאי לשלם בדואר ישראל . על מנת לשלם בדואר ישראל מפעיל האתר או מי מטעמו ישלח ללקוח שובר תשלום אישי . עלות שובר זה הינו 50 ש"ח כולל מע"מ . במידה והונפק שובר אגרה לתשלום – אין החזר. 
 4. שינוי מועד ראיון עד 4 ימים לפני המועד = 50 ש"ח כולל מע"מ
 5. שינוי מועד ראיון פחות מ 4 ימים לפני הראיון = 100 ש"ח כולל מע"מ 
 6. עריכה מחודשת של טופס DS160 עקב שינוי מצד הלקוח = 115 ש"ח כולל מע"מ